Domov Projekt

Predstavitev projekta CESLA

O projektu

S partnerskim povezovanjem, izmenjavo znanja in prikazom demonstracijskih modelov na obeh straneh meje, želimo partnerji projekta CESLA vzpodbuditi in izkoristiti sinergije obstoječih virov, možnosti in potreb okolja za vključevanje okolju prijaznih proizvodov visoke dodane vrednosti, kot so ultra-lahka električna vozila,  ob sočasnem razvoju trga in dostopa za  podjetja in s tem prispevati k  trajnostnemu razvoju obmejnih regij. 

S projektom »CESLA - Čezmejna implementacija okolju prijaznih ultra-lahkih vozil v Sloveniji in Avstriji« želimo partnerji projekta vzpodbuditi razvoj trga in uporabo ultra-lahkih vozil na čezmejnem slovensko-avstrijskem območju.  

Projekt CESLA je namenjen predstavitvi uspešne uporabe ultra-lahkih električnih vozil ter ustvarjanju in razvoju podpornega okolja za njihovo uvajanje v čezmejni regiji Slovenija/Avstrija .

Cilje projekta bomo dosegli z implementacijo demonstracij lahkih brez emisijskih vozil, ki ne zavzemajo veliko prostora, ne onesnažujejo okolja in so energetsko učinkovitejša od običajnih vozil z motorjem z notranjim izgorevanjem.

Projektne dejavnosti so usmerjene v  predstavitve uspešne uporabe električnih ultra-lahkih vozil na praktičnih primerih ter ustvarjanje kritične mase v regiji, s čimer želimo podpreti lokalne proizvajalce takšnih vozil kot tudi raziskati in optimirati pogoje za uporabo teh vozil v skupnem čezmejnem podvigu.

Izhodišča projekta

Transportne in mobilnostne strukture v mestnih, primestnih  in podeželskih območjih regij v Sloveniji in Avstriji  niso ustrezne in trajne.  Navade ljudi, ki živijo v teh regijah, pa tudi turistov, ki prihajajo, so povezane z uporabo velikih avtomobilov,  in ne toliko z  uporabo okolju prijaznega javnega prevoza ali celo brez-emisijskih vozil.

Lahka brez-emisijska vozila, ki jih poganjajo popolnoma električni ali električno podprti pogonski sistemi, so bolj energetsko učinkovita kot vozila z motorji z notranjim zgorevanjem,  ne zasedajo veliko prostora in ne onesnažujejo okolja. Poleg tega trg za okolju prijazna ultra-lahka vozila trenutno ni dovolj izkoriščen  in kot tak predstavlja eno od potencialnih možnosti za hiter razvoj MSP v regijah. Na žalost, pa mala in srednje velika podjetja običajno nimajo znanja in izkušenj za hitro uvajanje novih tehnologij razvoja okolju prijaznih ultra lahkih vozil, kar od njih zahteva globalni trg.

Opis projektnih aktivnosti in rezultatov

Partnerji projektnega konzorcija CESLA so sprejeli ta izziv in bodo skozi  implementacijo projekta zagotavljali MSP  temeljne informacije in demonstracije  potrebne za industrializacijo in trženje okolju prijaznih ultra-lahkih  vozil. 

To bo doseženo s/z:

  • pripravo izhodišč in skupne razvojne strategije,
  • tehnično pripravo vzorčnih modelov,
  • pilotno implementacijo in predstavitvijo okolju prijaznih ultra-lahkih vozil,
  • usposabljanji in nadaljnjim mreženjem vseh zainteresiranih deležnikov (MSP, industrije, turističnih ponudnikov, občin itd.) za skupen čezmejni razvoj trga in skupnih marketinških aktivnosti, medsebojno izmenjavo informacij, znanj in spretnosti v povezavi z okolju prijaznimi tehnologijami,
  • razširjanjem, promocijo in osveščanjem o uporabi okolju prijaznih ultra-lahkih vozil.

Neposredni rezultati projekta CESLA se bodo kazali v funkcionalnih vzorčnih modelih okolju prijaznih ultra-lahkih vozil, z javnimi predstavitvami in prikazi uporabe ultra-lahkih vozil, postavljenimi vzorčnimi polnilnimi postajami, spletnim portalom za ultralahka vozila in izvedenimi ustreznimi usposabljanji.

Izvedba predlaganega projekta bo okrepila podobo okolju prijaznih ultra-lahkih vozil za uporabo v turizmu in spodbudila širjenje  uporabe okolju prijaznih ultra-lahkih vozil tudi v javnem in gospodarskem sektorju.

Projekt CESLA se izvaja v okviru Operativnega programa Slovenija - Avstrija 2007 - 2013 in je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Skupna vrednost projekta znaša: 871.587,92 EUR.
Projekt se je izvajal v obdobju: od 1. maja 2009  do  31. oktobra 2012.

CESLA_Approach_Outline_SLO_v02_BoSt

 

Dosežki

Prijava uporabnika

mgrt_logolocilo_h80si-at_h80locilo_h80prihodnost_h80locilo_h80steiermark_h80